Incremento de prazos de validez

Real Decreto 750/2022

De maneira excepcional, e por unha única vez, increméntase o prazo de validez dos vehículos cuxa validez foi reducida en aplicación das medidas excepcionais para a inspección técnica de vehículos implantadas con motivo da pandemia COVID-19.

A quen afecta

Vehículos afectados pola ORDE SND/413/2020 aos que lles caducou a inspección periódica durante o estado de alarma (do 14/03/2020 ao 20/06/2020) e se lles reduxo a validez da súa próxima inspección.

Canto se incrementa o prazo de validez

A ampliación do prazo consistirá no número de días que se minoró en aplicación das medidas impostas no ano 2020. Este prazo non superará o correspondente ás frecuencias de inspección europeas *.

(*) Vehículos M1 e N1 (turismos e furgonetas) , así como tractores de rodas das categorías T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b: A primeira aos catro anos; despois, bienal.
Vehículos M1 utilizados como taxis ou ambulancias, así como vehículos das categorías M2, M3, N2, N3, O3 e O4 (autobuses, camións e remolques pesados): Anual.

Como e cando se aplica esta medida

De forma automática na primeira inspección periódica efectuada desde o 27/09/2022.

Normativa de referencia:

 • Real Decreto 750/2022
 • Real Decreto 920/2017
 • Orden SND/413/2020
 • Directiva 2014/45/UE
 • Tribunal Supremo REC.ORDINARIO (c/d)-204/2020

Preguntas frecuentes

Caducoume a inspección no estado de alarma pero non me ampliaron o prazo de validez de inspección ou só amplíanmo parcialmente

Existen dúas causas posibles:

 • Só se pode ampliar o prazo de validez a aqueles vehículos aos que se lles reduxo (afectados pola Orde SND/413/2020). Se ao seu vehículo non se lle reduxo a validez, agora non procede ampliar o prazo.
 • Non se pode ampliar o prazo se superase os máximos establecidos pola Unión Europea. Por exemplo, o prazo máximo que se lle pode dar a un turismo son dous anos de validez.

Cando pasei inspección despois do estado de alarma reducíronme o prazo de inspección pero agora non mo devolven

Aos vehículos cuxa inspección caducou entre o final do estado de alarma (21 de xuño de 2020) e o 31 de agosto de 2020 tamén se lles puido reducir a validez (afectados pola Real Decreto-lei 26/2020). O Real Decreto 750/2022 só determinou o incremento da validez para os vehículos cuxa inspección caducou dentro do estado de alarma (afectados pola Orde SND/413/2020).

Xa non teño o vehículo cuxa validez foi reducida

Só o titular actual do vehículo pódese beneficiar da ampliación do prazo cando realice a primeira inspección favorable desde o 27/09/2022.

Considerase reforma a instalación de elementos de protección COVID-19 en vehículos?

Non se considera reforma a instalación de elementos temporais e facilmente desmontables para cumprir as medidas de protección adoptadas durante a crise sanitaria derivada polo COVID-19. En calquera caso, débese evitar a instalación de elementos que poidan diminuír as condicións de seguridade en circulación de vehículo, por exemplo, elementos que restrinxan ou dificulten a visión dos espellos, presenten riscos de astillamiento ou estean fabricado nun material ríxido que poida presentar perigo en caso de impacto.

A instalación de elementos que non sexan temporais e facilmente desmontables, terá consideración de reforma, segundo Real Decreto 866/2010.

En vehículos de categoría M2 e M3, este tipo de elementos deben cumprir cos requisitos técnicos de instalación segundo os AR que establece o código de reforma ( CR) 8.30 da Sección I do Manual de Reformas de Vehículos:

 • Os elementos de protección instalados non poderán impedir ou dificultar a visión do condutor da porta de servizo, o espello retrovisor dereito e zona frontal do vehículo. Os cristais de clase “V” cuxo coeficiente de transmisión da luz é inferior ao 70% non estarán permitidos nin tampouco a colocación de cortinas ou outros elementos que impidan a visión do condutor. Os materiais plásticos, deberán ser transparentes. Non se permitirá o uso doutros materiais distintos do vidro ou material plástico.
 • Se o elemento de protección é vidro, estará homologado como compoñente segundo o Regulamento UN 43 como vidro de seguridade.
 • Cando o elemento de protección sexa de plástico, en vehículos de clase II e III, deberá estar homologado segundo Regulamento UN 118.
 • Se a porta do condutor está declarada como saída de emerxencia, calquera dispositivo instalado entre o posto de condución e o habitáculo de pasaxeiros non impedirá a función de saída de emerxencia.
 • No caso que o extintor estea situado dentro do compartimento de condutor, quedará sinalizado e será accesible por un viaxeiro, sen necesidade de intervención do condutor. Solicitaremos a súa colaboración.

En vehículos de categoría M1, a instalación de biombos de separación entre asentos realizarase segundo o CR 8.21.