Preguntas frecuentes sobre a ITV e a situación actual

Debido ás especiais circunstancias derivadas da situación actual damos aquí resposta ás preguntas máis frecuentes dos nosos clientes. Agardamos que aclaren as túas dúvidas. Se non é así, podes facer a consulta a través do noso formulario de contacto.

Prestación de servizo

 • Abrimos todos os nosos centros de ITV en Galicia.
 • Solicitamos aos nosos clientes que, con obxecto de que o tempo de permanencia nas instalacións sexa o estritamente necesario, calquera consulta se realice a través da nosa web.

Medidas preventivas

Traballamos para adaptar todas as estacións e incorporar as medidas sanitarias necesarias para garantir a seguridade dos nosos clientes e traballadores. Puxemos todos os medios ao noso alcance para seguir garantindo un servizo de calidade.

Solicitamos aos nosos clientes que sigan as seguintes medidas:

 • Rogamos empreguen o noso sistema de acceso directo para evitar baixarse do vehículo.
 • Manteñan sempre a distancia de seguridade con outras persoas.
 • Accedan ás nosas instalacións de maneira individual.
 • Respecten o aforo máximo das nosas oficinas.
 • Seguindo as recomendacións sanitarias, rogamos paguen con tarxeta.

Considerase reforma a instalación de elementos de protección COVID-19 en vehículos?

Non se considera reforma a instalación de elementos temporais e facilmente desmontables para cumprir as medidas de protección adoptadas durante a crise sanitaria derivada polo COVID-19. En calquera caso, débese evitar a instalación de elementos que poidan diminuír as condicións de seguridade en circulación de vehículo, por exemplo, elementos que restrinxan ou dificulten a visión dos espellos, presenten riscos de astillamiento ou estean fabricado nun material ríxido que poida presentar perigo en caso de impacto.

A instalación de elementos que non sexan temporais e facilmente desmontables, terá consideración de reforma, segundo Real Decreto 866/2010.

En vehículos de categoría M2 e M3, este tipo de elementos deben cumprir cos requisitos técnicos de instalación segundo os AR que establece o código de reforma ( CR) 8.30 da Sección I do Manual de Reformas de Vehículos:

 • Os elementos de protección instalados non poderán impedir ou dificultar a visión do condutor da porta de servizo, o espello retrovisor dereito e zona frontal do vehículo. Os cristais de clase “V” cuxo coeficiente de transmisión da luz é inferior ao 70% non estarán permitidos nin tampouco a colocación de cortinas ou outros elementos que impidan a visión do condutor. Os materiais plásticos, deberán ser transparentes. Non se permitirá o uso doutros materiais distintos do vidro ou material plástico.
 • Se o elemento de protección é vidro, estará homologado como compoñente segundo o Regulamento UN 43 como vidro de seguridade.
 • Cando o elemento de protección sexa de plástico, en vehículos de clase II e III, deberá estar homologado segundo Regulamento UN 118.
 • Se a porta do condutor está declarada como saída de emerxencia, calquera dispositivo instalado entre o posto de condución e o habitáculo de pasaxeiros non impedirá a función de saída de emerxencia.
 • No caso que o extintor estea situado dentro do compartimento de condutor, quedará sinalizado e será accesible por un viaxeiro, sen necesidade de intervención do condutor. Solicitaremos a súa colaboración.

En vehículos de categoría M1, a instalación de biombos de separación entre asentos realizarase segundo o CR 8.21.