Bases da promoción ITV gratuíta

1. OBXECTO E PERÍODO DO SORTEO

1.1 Esta promoción está organizada por “SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A.” – UNIPERSONAL – (en diante, SYC) con domicilio social na Estación de I.T.V. do Espírito Santo, Ctra. N –VI, Km. 582, CP 15168 O Espírito Santo (Sada).

1.2 A promoción ten como data de inicio o día 1 de Decembro de 2018 e continuará vixente ata o día 1 de decembro de 2019, ambos inclusive.

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

2.1. Accederán automaticamente ao Sorteo, todas aquelas persoas físicas que realicen o servizo de ITV en calquera das Estacións de I. T.V. xestionadas por “SYC” e que concertasen a súa cita previa a través da páxina web www.sycitv.com e aceptasen o acceso directo á liña de inspección sen ter que baixar do vehículo.

2.2. Sen prexuízo do anterior, non poderán participar no Sorteo, os empregados de “SYC” nin calquera colaboradores desta baixo relación mercantil.

3. MECÁNICA DO SORTEO

3.1. De todas as persoas participantes, semanalmente, escollerase aleatoriamente por “SYC” a unha delas como gañador.

3.2. O premio consistirá na prestación gratuíta da ITV efectuada ao vehículo do participante, reintegrándose o importe abonado pola inspección técnica, a través de transferencia bancaria a unha conta bancaria da que sexa titular o participante e este facilítenos.

3.3. O reintegro do importe abonado, levarase a cabo dentro dos quince días naturais seguintes á selección do participante que resulte gañador e este preste o seu consentimento para a recepción do seu premio.

3.4. O premio en ningún caso, poderá ser obxecto de cambio, alteración ou compensación en especie a petición do gañador.

3.5. Si o gañador atópase na estación o día da elección, comunicaráselle alí mesmo esta circunstancia e requiriráselle o seu consentimento para que se poida realizar unha fotografía do momento da entrega do premio para a súa publicación, tanto na páxina web www.sycitv.com como na newsletter periódica de Applus Iteuve. Se, doutro xeito, o participante gañador houbese pasado a ITV en días anteriores, citaráselle aos fins anteriores a través do correo electrónico ou teléfono de contacto que nos facilitase.

4. CANCELACIÓN OU AMPLIACIÓN DA PROMOCIÓN

4.1. SYC como empresa organizadora da promoción, resérvase o dereito para modificar ou cancelar o sorteo se as circunstancias así o esixen, non podendo de ningún xeito reclamarlle responsabilidades nese sentido.

5. PROTECCIÓN DE DATOS

5.1. Conforme ao disposto na normativa vixente nesta materia e con arranxo á Política de Privacidade de SYC establecida para a súa páxina web e aplicacións móbiles www.sycitv.com, os datos persoais achegados polos participantes no Sorteo serán tratados por SYC con arranxo ás finalidades establecidas na devandita Política.

5.2. Os participantes teñen dereito a revogar o consentimento prestado para a participación neste Sorteo en calquera momento, poñéndose en contacto connosco remitindo un correo electrónico, xunto cunha copia do seu DNI ou documento de identificación equivalente a privacidad@sycitv.com

5.3. Sen prexuízo do anterior, vostede poderá en calquera momento exercer os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos seus datos persoais así como o de oposición ao tratamento dos mesmos, cando este se base no interese lexítimo de SYC. O exercicio de todos estes dereitos poderá facerse efectivo escribindo tamén un correo electrónico, incluíndo unha copia do seu DNI ou documento de identidade equivalente a privacidad@sycitv.com