Túnel de frío de Galicia

O Laboratorio de Frío de Galicia de SYC Applus+ é unha estación oficial de ensaio no ámbito do transporte internacional de mercadorías perecedoiras (ATP), acreditada por ENAC, conforme ao establecido na norma UNE-EN ISO/ IEC 17025 sobre requisitos xerais para a competencia dos laboratorios de ensaio e calibración, para a realización do ensaio de medida e/ou verificación do coeficiente global de transferencia de calor “K”, que caracteriza a isotermia de vehículos destinados ao transporte de mercadorías perecedoiras (ATP).

DIRECCIÓN

Laboratorio de Frío.
Estación SYC itv do Espírito Santo.
Estrada Nacional VI, Km 582 – Pol. O Espírito Santo.
15168 – Sada (A Coruña)

Tipos de ensaio

 • Determinación do coeficiente K

  Ensaio para determinar o coeficiente de transmisión térmica necesario para obter categoría isoterma normal “IN” ou isoterma reforzada “IR”. En xeral aplícase a unidades novas ou prototipos.

 • Verificación do coeficiente K

  Ensayo para verificar  que a unidade segue a ter o valor do coeficiente “K” que no seu día se lle otorgou ao devandito tipo de unidade (IN ó IR). É aplicable a:

  • Vehículos que teñan cumprido 15 anos, 24 anos e logo cada 3 anos.
  • Vehículos novos para conformidade da producción.
  • Vehículos importados 6 ou máis anos de antigüidade.
  • Vehículos en cualquiera situación, de manera voluntaria.
  • Vehículos con máis de 15 anos e menos de 21 anos, cando teñan cumprido 21 anos.

Marco legal

 • Acordo internacional ATP (ATP agreement)

  sobre transportes internacionais de mercadorías perecedoiras e sobre vehículos especiais utilizados neses transportes, do 1 de setembro de 1970.

 • Real Decreto 237/2000, do 18 de febreiro

  polo que se establecen as especificacións técnicas que deben cumprir os vehículos especiais para o transporte terrestre de produtos alimentarios a temperatura regulada e os procedementos para o control de conformidade coas especificacións.

 • Orde ITC 370/2021, do 14 de abril

  pola que se modifican os anexos e apéndices do Real Decreto 237/2000.

Solicitude de ensaio

Para efectuar unha solicitude de ensaio seguiranse as indicacións do documento Instruccións para a solicitude de ensaio no Laboratorio de Frío de Galicia, tamén disponible nas oficinas de atención ao público das Estacións ITV.

Conforme ao establecido no mesmo encherase o impreso Solicitude de ensaio de vehículos de transportes isotermos, refrixerantes e frigoríficos, disponible tamén nesta web ou nas oficinas de atención ao público das Estacións ITV.

Neste impreso indicarase o tipo de ensaio que se quere realizar (determinación ou verificación do coeficiente “K”) e os datos dimensionais de aillamento da mostra de ensaio.

Documentación

As solicitudes de ensaio deben remitirse conxuntamente coa seguinte documentación:

Para determinación do coeficiente “K”:

 • Certificado de características dun prototipo dun vehículo especial (Apéndice 1 RD 237/2000).
 • 3 planos das seccións adecuadas para vehículos novos (alzado, planta e perfil):
  • Corte por un plano horizontal paralelo ao teito e chan.
  • Corte por un plano vertical paralelo ás paredes laterais da mostra a ensaiar.
  • Corte por un plano vertical perpendicular ás paredes laterais da mostra a ensaiar.

Para verificación do coeficiente “K”:

 • Ficha de Características (Apéndice 4 RD 237/2000).
 • Certificado de Conformidade do vehículo (Apéndice 5 ou 6, RD 237/2000) en vigor.
 • Orixinal da Tarxeta ITV.