Reformas e duplicados

Ten a consideración de reforma calquera actuación realizada no vehículo despois da súa matriculación, como instalacións ou desinstalacións de elementos, modificacións ou supresións. Tamén inclúense calquera variación dos datos que figuran na tarxeta ITV do vehículo. Tras a realización da reforma, estas actuacións deben ser anotadas na tarxeta ITV.

Se pretende regularizar algunha reforma, pode utilizar o Manual de Reformas de Vehículos elaborado por Órgano competente en materia ITV, como guía de referencia para a súa tramitación.

A continuación expoñemos as preguntas máis frecuentes que respondemos aos nosos usuarios en materia de reformas e duplicados da tarxeta ITV. Se non atopa a resposta nestas FAQ ITV, pode poñerse en contacto con nós a través do noso formulario de contacto.

Se o vehículo reúne as esixencias aplicables, tras substituír os pneumáticos por outros non equivalentes, o titular do vehículo ou persoa autorizada deberá solicitar nunha estación de ITV a súa legalización presentando a seguinte documentación en orixinal:

Informe de conformidade, emitido polo fabricante do vehículo ou por un servizo técnico de reformas.

 • Certificado do taller.
 • Tarxeta de inspección técnica.
 • Permiso de circulación.
 • Autorización, solo se quen solicita o servizo non é o titular do vehículo.

Pode realizar este trámite en calquera das nosas estacións, solicitando cita na nosa web.

Non se considera reforma a instalación de pneumáticos equivalentes. Na nosa páxina web podes consultar os criterios para consideralos equivalentes visitando a nosa sección “Pneumáticos”.

Tras instalar o dispositivo, o titular do vehículo ou persoa autorizada deberá solicitar nunha estación de ITV a legalización do dispositivo de acoplamento presentando a seguinte documentación en orixinal, válida para dispositivos e emprazamento homologados:

 • Informe de conformidade, emitido polo fabricante do vehículo ou por un servizo técnico de reformas. Tamén pode emitilo o fabricante do dispositivo cando a súa instalación a teña homologada para o vehículo en e o vehículo non teña outras reformas.
 • Certificado do taller.
 • Manual de montaxe e funcionamento do dispositivo. Non é obrigatorio se o informe de conformidade o emite o fabricante do vehículo e o dispositivo coincide co da homologación.
 • Tarxeta de inspección técnica.
 • Permiso de circulación.
 • Autorización, solo se quen solicita o servizo non é o titular do vehículo.

Pode realizar este trámite en calquera das nosas estacións, solicitando cita na nosa web.

En xeral, o titular do vehículo ou persoa autorizada deberá solicitar nunha estación de ITV o cambio de clasificación presentando a seguinte documentación orixinal:

 • Informe de conformidade, emitido polo fabricante do vehículo ou por un servizo técnico de reformas.
 • Tarxeta de inspección técnica.
 • Permiso de circulación.
 • Autorización, solo se quen solicita o servizo non é o titular do vehículo.

En particular, o cambio de vehículo mixto adaptable “31 00” a turismo “10 00” non se considera reforma en vehículos nos que na tarxeta ITV apareza a categoría “M1” e non sufriran ningunha reforma con anterioridade. Isto significa que para anotalo na tarxeta ITV non é necesario ningún documento adicional, tan só a tarxeta ITV e o permiso de circulación.

Pode realizar este trámite en calquera das nosas estacións, solicitando cita na nosa web.

O titular do vehículo ou persoa autorizada debe solicitar a súa legalización nunha estación de ITV, presentando a seguinte documentación:

 • Informe de conformidade, emitido polo fabricante do vehículo ou por un servizo técnico de reformas.
 • Certificado do taller.
 • Declaración responsable firmada polo taller e propietario do vehículo.
 • Tarxeta de inspección técnica.
 • Permiso de circulación.
 • Autorización, solo se quen solicita o servizo non é o titular do vehículo.

Pode realizar este trámite en calquera das nosas estacións, solicitando cita na nosa web.

En xeral, o titular do vehículo ou persoa autorizada debe solicitar a súa legalización nunha estación de ITV, presentando a seguinte documentación:

 • Informe de conformidade, emitido polo fabricante do vehículo ou por un servizo técnico de reformas. Este documento non é necesario se o vehículo se restitúe aos valores orixinais cos que se matriculou e ten unha contrasinal de homologación distinta ao Regulamento (UE) 168/2013, é dicir, que a contrasinal de homologación non conteña o código *168/2013*. En calquera outro caso, si deberá aportar informe de conformidade.
 • Certificado do taller.
 • Tarxeta de inspección técnica.
 • Permiso de circulación.
 • Autorización, solo se quen solicita o servizo non é o titular do vehículo.

Pode realizar este trámite en calquera das nosas estacións, solicitando cita na nosa web.

En xeral, modificar calquera dispositivo de alumeado en canto ás súas características está considerado reforma polo que o titular do vehículo ou persoa autorizada debe solicitar a súa legalización nunha estación de ITV. Para isto, deberá presentar a seguinte documentación:

 • Informe de conformidade, emitido polo fabricante do vehículo ou por un servizo técnico de reformas.
 • Certificado do taller.
 • Tarxeta de inspección técnica.
 • Permiso de circulación.
 • Autorización, solo se quen solicita o servizo non é o titular do vehículo.

Unicamente no caso de motocicletas de dous, tres rodas e cuadriciclos, así como vehículos QUAD e UTV, non está considero reforma o cambio de incandescencia a LED en grupos ópticos laterais e posteriores. En estes casos, pódese modificar sen realizar ningunha xestión sempre que se manteña o emprazamento orixinal do alumeado.

No caso de vehículos das categorías M, N e O non se considera reforma a substitución de lámpadas de incandescencia por lámpadas LED de substitución se estas compren co Regulamento (UN) Nº37.

Pode realizar este trámite en calquera das nosas estacións, solicitando cita na nosa web.

O titular do vehículo ou persoa autorizada debe solicitar a súa legalización nunha estación de ITV, presentando a seguinte documentación:

 • Proxecto técnico e certificación final de obra, emitidos por un técnico competente.
 • Informe de conformidade, emitido polo fabricante do vehículo ou por un servizo técnico de reformas.
 • Certificado do taller.
 • Tarxeta de inspección técnica.
 • Permiso de circulación.
 • Autorización, solo se quen solicita o servizo non é o titular do vehículo.

Pode realizar este trámite solicitando cita directamente nas nosas estacións.

Segundo si a tarxeta ITV é electrónica (impresa en nun papel ordinario incluíndo un código de barras) ou convencional (impresa en papel oficial), o trámite débese facer con DGT ou con ITV, respectivamente.

O duplicado da tarxeta electrónica so o pode emitir a DGT. Deberás acudir a unha Xefatura ou Oficina de Tráfico para obter o duplicado da túa tarxeta; non se pode facer nunha estación de ITV. Tamén dispós do medio telemático, solicitando por teléfono ou Internet o duplicado. Na páxina da DGT detállase o trámite.

O duplicado do permiso de circulación debe solicitarse sempre en Tráfico, independentemente do tipo de tarxeta de inspección. Tamén se pode tramitar de maneira telemática, así como de maneira presencial. Non é necesario dispoñer da tarxeta de inspección para obter o duplicado do permiso de circulación. Máis información na páxina web da DGT.

Se a tarxeta de inspección é a convencional, o titular do vehículo ou persoa autorizada deberá solicitar a emisión dunha nova tarxeta persoalmente nunha estación ITV. Podes facelo en calquera estación Applus+.

Neste caso, deberá solicitar día e hora directamente nalgunha das nosas estacións. Terá que presentar o permiso de circulación e unha fotocopia do DNI.

Se extraviou a tarxeta, deberá firmar unha declaración de perda ou presentar denuncia. Se lla roubaron, deberá presentar a denuncia. Se quen o solicita non é o titular ou está a nome dunha empresa, deberá presentar autorización. Se debe pasar inspección periódica, ao abrir o servizo concretaremos data para pasar a inspección periódica; se está vixente, non é necesario presentar o vehículo. Se no momento de solicitalo non dispón do permiso de circulación, intentaremos obter la información telematicamente; se isto non fose posible, deberá presentar o permiso de circulación ou certificado de antecedentes de Tráfico.