Recomendacións

Para un adecuado mantemento do teu vehículo, segue estes sinxelos pasos que che propoñemos no vídeo e rexistra a túa cita para o día, hora e estación SYC Applus+ itv que queiras.

Así de doado, poderás pasar a ITV á primeira e sen esperas.

O labor de SYC Applus+ é informar, dos defectos máis comúns que requiren da nosa atención como cidadáns responsables, débense tomar accións, moitas veces inmediatas, ante riscos que producen accidentes, e que en calquera caso supoñen un gran gasto social. A continuación faise unha breve análise dos principais defectos:

ALUMBRADO E SINALIZACIÓN.

Estado defectuoso dos dispositivos de iluminación.

Os defectos observados en iluminación son por ter a orientación do feixe luminoso das luces de cruzamento demasiado alto cegando outros condutores, e polo fallo no funcionamento dalgún dos dispositivos (luces de freado, luces de cruzamento, luces indicadoras de dirección).

Nos vehículos agrícolas e de obras e servizos detectamos numerosos defectos en canto á inexistencia dos sinais de velocidade ou sinalización inadecuada do propio vehículo.

FREOS.

Desequilibrio grave en rodas do mesmo eixo e falta grave de eficacia.

Supoñendo ambos os dous un factor de risco moi importante para o vehículo. O desequilibrio no sistema de freado prodúcese cando nun mesmo eixo, ao exercer presión sobre o pedal de freo, a forza xerada en cada roda é diferente, podendo provocar un cambio de dirección de vehículo con alta perigosidade, a cal se agrava se este arrastra ademais un remolque ou semi-remolque.

Cando un vehículo presenta o defecto de falta de eficacia de freado implica que este verá aumentada a distancia necesaria para poder ser detido, os valores obtidos representan a capacidade de freado do vehículo respecto á masa que pode transportar.

PNEUMÁTICOS.

Desgaste irregular e/ou excesivo da banda de rodadura.

Intimamente relacionado coa eficacia de freado, pois este se realiza por medio da adherencia do pneumático sobre o pavimento, este defecto pode mesmo provocar que a dirección do vehículo non responda ás instrucións do condutor.

Cando a banda de rodadura do pneumático é incapaz de dar unha boa adherencia por un desgaste irregular e/ou excesivo, estase a poñer en perigo a manobrabilidade provocando a ineficacia dos devanditos sistemas.

ACONDICIONAMENTO EXTERIOR.

Incumprimento de requisitos.

As portas de servizo e de emerxencia en vehículos destinados ao Transporte escolar non cumpren coas especificacións requiridas en canto ao seu comportamento en condicións normais (atrapamientos), ante emerxencias (poder ser abertas tanto dende o interior coma dende o exterior), en relación ás forzas de peche (forza superior a 150 N) ou por defectos na súa rotulación específica.

DIRECCIÓN E SUSPENSIÓN.

Folgura excesiva.

A folgura excesiva nas rótulas de dirección, compoñentes indispensables no sistema de dirección do vehículo, pode provocar o desprendemento dos compoñentes que forman estas unións facendo que a roda correspondente quede sen control.

Con respecto á desviación excesiva das rodas directoras pode provocar que estas non manteñan a mesma traxectoria que o vehículo e deslicen sobre o pavimento, o cal implica un desgaste prematuro ou un quentamento excesivo que pode ser causa dun accidente de maior relevancia.

ACONDICIONAMENTO INTERIOR.

Cintos de seguridade e as súas ancoraxes, fallos nos sistemas de retención ou o mal funcionamento do mando central de seguridade en autobuses.

A misión dos sistemas de retención é suxeitar os pasaxeiros para que permanezan solidarios co vehículo e evitar que se golpeen ou sufran unha desaceleración excesiva. Estes sistemas están dotados de dispositivos pretensores que, en caso de colisión, aproximan os cintos de seguridade ao corpo dos pasaxeiros.

A misión do mando central de seguridade que posúen os autobuses é a de, en caso de accidente, evitar o risco de incendio, liberar os peches de todas as portas para que poidan ser utilizadas, manter as luces de seguridade acendidas para facilitar o desaloxo do vehículo, etc.

EMISIÓNS CONTAMINANTES.

Opacidade superior ao valor máximo admisible en vehículos de motor de arranque por compresión, e nivel de ruído superior ao valor límite máximo admisible en Ciclomotores.

O feito de que os fumes, detectados nos escapes dos vehículos diesel, teñan unha opacidade excesiva indica que, ademais da contaminación atmosférica, se está a facer un gasto excesivo de combustible que, afecta á economía tanto persoal coma social. Estes defectos adoitan ser debidos a sucidade nos filtros de aire, nos filtros de partículas, desaxustes nas regraxes do motor ou nos aros do pistón, etc.

O nivel excesivo de ruído en ciclomotores (50 cc e 45 km/h) é debido a roturas ou manipulacións do sistema de escape e afecta gravemente á protección do medioambiente e á convivencia social.

REFORMAS NON AUTORIZADAS.

Non anotadas na Tarxeta de Inspección Técnica (TIT) do vehículo.

Non cabe dúbida que os vehículos deben manter as súas características técnicas durante a súa vida útil e estas non deberán ser alteradas nin polo uso nin polas modificacións realizadas nestes, co fin de seguir sendo tecnicamente seguros.

Conforme á lexislación vixente, unha modificación, substitución, actuación, incorporación ou supresión efectuada nun vehículo deberá tramitarse a través da Estación ITV co fin de verificar que non mingua os requisitos de seguridade esixibles e realízase a pertinente anotación na Tarxeta ITV, co fin de que quede reflectida a nova configuración do vehículo.