Política de privacidade

Esta política de privacidade describe a forma en que SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A.U. (“SYC” ou “Nós”) recolle e trata os seus datos persoais, así como a forma en que usamos e protexemos esa información, ademais dos dereitos que ten en relación con ela.

SYC recollerá e procesará os datos persoais na súa condición de Responsable do tratamento. Pode poñerse en contacto con nós a través das canles habilitadas e indicadas na sección 8 desta política.

Esta Política de Privacidade é aplicable a todos os datos persoais que recollamos sobre vostede en relación coa xestión do servizo de inspección técnica de vehículos, así como o uso do noso sitio web. “Datos persoais”: calquera información sobre unha persoa física identificada ou identificable (“o interesado”); Calquera persoa cuxa identidade se poida determinar, directa ou indirectamente, en particular mediante un identificador, como un nome, un número de identificación, un identificador en liña ou un ou varios elementos propios da identidade física, económica, cultural ou social de dita persoa.

1. Qué datos persoais recadamos?

Recompilaremos os seus datos persoais a través de diversas fontes, incluída a información que nos brinda directamente poñéndose en contacto con nós a través dos formularios de contacto ou a través do servizo de cita dispoñibles no noso sitio web, nos termos descritos a continuación:

Teña en conta que debe recoller determinados datos persoais por imperativo legal ou como consecuencia da relación contractual que teñamos con vostede. A negativa a proporcionar esa información pode impedir ou demorar o cumprimento destas obrigacións. Ao recoller os seus datos persoais informámoslle sobre a obriga de proporcionar tales datos e as consecuencias de non facelo.

1.1 Datos Persoais que Vostede nos proporciona directamente

As categorías de Datos Persoais que recadaremos directamente de Vostede inclúen:

 1. Detalles identificativos: Nome(s) e Apelido(s); sinatura; NIF (para a emisión de facturas).
 2. Datos de contacto: número de teléfono; correo electrónico; dirección postal.
 3. Datos para o pagamento do servizo: número de tarxeta de débito ou crédito; número de conta bancaria (en caso de facturación diferida).
 4. Outros datos como: matrícula do0 vehículo; número de bastidor do vehículo.
 5. En caso de clientes persoas xurídicas: nome e apelidos; correo electrónico; dirección e teléfono dos traballadores, representantes ou persoas de contacto.
 6. Información que recadamos de forma automática a través de cookies ou outras tecnoloxías de identificación de dispositivos. Poderá atopar información adicional sobre o uso das Cookies e Tecnoloxías de Identificación na Política de Cookies.

1.2 Datos Persoais que recadamos doutras fontes

Recompilamos datos persoais sobre vostede a través da Dirección Xeral de Tráfico: nome e apelidos, D.N.I., número de bastidor, matrícula do vehículo e información sobre a existencia do seguro obrigatorio.

No caso de que pasara algunha inspección desfavorable con outra entidade distinta de SYC e desexe pasar a segunda inspección nunha das nosas estacións, recompilaremos os datos do seu expediente da outra compañía para poder prestar o servizo.

No caso de solicitar un duplicado da tarxeta de inspección técnica por perda ou por calquera outro motivo, pediremos á xefatura provincial de tráfico ou ao concello do lugar onde se o vehículo estea matriculado para obter a información contida na devandita tarxeta.

1.3 Datos persoais que vostede nos proporcione sobre terceiros

Cando vostede proporciona a SYC datos persoais, como a información de contacto ou a matrícula do vehículo ou calquera outra información relacionada con terceiros, será directamente responsable de informarlles ás persoas sobre os seus dereitos e obter o seu consentimento explícito, cando sexa necesario. , respecto do tratamento (incluídas as cesións) dos seus datos persoais, segundo o necesario e de acordo coa lexislación local relevante en materia de protección de datos, tal e como se establece nesta política.

2. Como e con que base tratamos os seus datos persoais?

Utilizamos e tratamos os Datos Persoais que recadamos sobre Vostede para as finalidades e coas bases lexitimadoras que se indican a continuación:

 1. Trataremos os seus datos persoais a fin de cumprir coa nosa relación contractual con vostede e con isto realizar:
  • A xestión do servizo de cita para a inspección técnica de vehículos, incluída a xestión das notificacións de confirmación / recordatorios de cita previa por correo electrónico e / ou mensaxes SMS, MMS ou servizos de mensaxería instantánea (por exemplo, WhatsApp) ou outros medios electrónicos equivalentes.
  • Xestión do pagamento do servizo en liña, incluído o envío de avisos de confirmación de acceso directo á liña de inspección, información e indicacións para o acceso a través de mensaxes SMS, MMS ou servizos de mensaxería instantánea (por exemplo, WhatsApp) ou outros medios electrónicos equivalentes e remisión da factura en formato electrónico por correo electrónico.
  • A xestión da prestación aos clientes do servizo de inspección técnica, así como a xestión da documentación requirida pola normativa en relación con tales inspeccións e a xestión contable, fiscal e administrativa do servizo.
 2. Trataremos os seus datos persoais, así mesmo, para garantir un nivel óptimo de cumprimento respecto das obrigas legais en vigor ás que está suxeito SYC, así como cooperar coas autoridades reguladoras e os órganos de seguridade cando sexa necesario, tal e como se establece na sección 4 desta política de privacidade:
  • Para comunicar os seus datos persoais, así como outras informacións complementarias, en resposta ás solicitudes emitidas polas autoridades e / ou entidades competentes, tal e como se establece na lexislación aplicable ou polos axentes das forzas de seguridade no exercicio das súas funcións.
   O cumprimento das obrigacións xurídicas mencionadas anteriormente ás que está suxeito, SYC é obrigado a cumprir coas obrigatorias para a prestación do servizo de inspección técnica do vehículo, como, entre outras, polo Real Decreto 920/2017, do 23 de outubro, polo que se regula a inspección técnica de vehículos, así como outras normas concordantes e calquera outras que sexan de aplicación a SYC.
 3. Trataremos os seus datos persoais con base no noso interese lexítimo para os seguintes fins:
  • Para xestionar e mellorar a prestación do servizo de inspección público no futuro, mediante chamadas telefónicas, enviando por correo electrónico ou a través de mensaxes SMS, MMS ou servizos de mensaxería instantánea (por exemplo, WhatsApp) ou outros medios electrónicos equivalentes, avisos de recordatorio da próxima inspección e caducidade da inspección.
  • Para administrar a nosa Páxina Web.
  • Para resolver as suxestións, consultas ou reclamacións.
  • Para protexer a seguridade e/ou integridade da nosa Páxina Web e infraestructura de TI.
  • Para a presentación de enquisas por correo electrónico, para fins de control de calidade.
  • Para comprender como se fai usos dos nosos servizos e, polo tanto, nos permita mellorar e seguir desenvolvendo as funcionalidades, rendemento e soporte dispoñibles no noso sitio web, o que pode implicar a subministración de información anónima de carácter estatístico en relación aos nosos visitantes (sen que esta información sexa utilizada para identificar un usuario específico).
  • Como se menciona na Sección 4 desta Política de Privacidade, entre outros, para comunicacións a calquera dos nosos empregados, axentes, socios comerciais, subsidiarias ou outras empresas do Grupo Applus, que procesan Datos Persoais para os fins descritos nesta Política de Privacidade.
  • Co fin de permitir que os provedores de servizos de terceiros e os provedores contratados por nós accedan aos datos persoais para proporcionar os servizos necesarios para cumprir os fins descritos nesta Política de privacidade.
  • Para calquera comunicación a terceiros, cando sexa necesario, como parte dos procesos de debida dilixencia no contexto das operacións de reestruturación corporativa das que somos parte, de acordo co disposto na Sección 4 (d) desta Política de Privacidade.

  Cando SYC trata Datos Persoais en función dos seus intereses lexítimos, realizará unha proba de equilibrio coa finalidade de asegurar que sobre o noso interese lexítimo non prevalezan os seus intereses ou os seus dereitos e liberdades fundamentais.

 4. Trataremos sus Datos Personales para las siguientes finalidades, siempre y cuando usted haya prestado su consentimiento previo:
  • Participación en sorteos y promociones a los que usted se inscriba.
  • Para cualquier otra finalidad de la que se le informe en el momento en el cual nos proporciona sus datos personales, siempre y cuando usted nos haya prestado su consentimiento previo para cada tratamiento en particular.

  Si le solicitamos su consentimiento para tratar sus Datos Personales, podrá revocar dicho consentimiento en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros remitiendo un correo electrónico a privacidad@sycitv.com

3. Que dereitos ten sobre os seus Datos Persoais?

Vostede ten certos dereitos en relación cos seus datos persoais, sen prexuízo do disposto na lexislación local. Estes dereitos inclúen:

 • Saber como estamos a tratar os seus datos persoais e acceder a aqueles datos persoais que SYC e outras empresas do Grupo Applus + teñan sobre ti, se é o caso.
 • Solicitar a corrección de datos persoais inexactos ou incompletos.
 • Solicitar a supresión dos seus datos persoais cando estes non sexan máis necesarios para os fins para os que foron recollidos, de acordo coa lexislación aplicable.
 • Limitar o tratamento dos seus datos persoais, en determinadas circunstancias (neste caso trataremos unicamente os datos persoais para o exercicio e / ou a defensa dos dereitos de SYC).
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, tendo en conta determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular (caso en que só trataremos os datos persoais por razóns imperativas legítimas ou polo exercicio e / ou defensa dos dereitos de SYC).
 • Isto inclúe o seu dereito de opoñerse, en calquera momento, por motivos relacionados coa súa situación particular, ao tratamento dos seus datos persoais en función dos nosos intereses lexítimos ou da de terceiros, caso en que deixaremos de tratar os seus datos persoais a non ser que poidamos baseándose en motivos lexítimos.
 • Exercitar o seu dereito á portabilidade dos datos, o que lle permitirá recibir e reutilizar os datos persoais nun formato electrónico utilizable para os seus propios propósitos e para diferentes servizos sen impedimento ao seu uso, incluída a súa transmisión a un terceiro.
 • Revogar, en cualquera momento, o consentimento que teña prestado en relación con un tratamento determinado.

Recomendámoslle que nos contactes para actualizar ou corrixir a súa información persoal a medida que cambie ou se os datos persoais que teñamos sobre ti son inexactos.

SYC comprométese a protexer os seus datos persoais conforme esta Política de privacidade e en virtude da lexislación aplicable. Se ten algunha dúbida ou quere solicitar información adicional sobre como exercer os seus dereitos, non dubide en contactar connosco no seguinte enderezo de correo electrónico: privacidad@sycitv.com.

4. Como compartimos os seus datos persoais e con quen?

SYC compartirá os seus Datos Persoais con terceiras partes nas seguintes circunstancias:

 1. Provedores de servizos e socios comerciais. Permitiremos aos nosos provedores de servizos e socios comerciais, que nos proporcionen servizos, entre outros, servizo ao cliente (por exemplo, para o uso de centros de chamadas, SMS ou correos electrónicos), administración (por exemplo, xestión de facturas). ), banca (por exemplo, facer unha pasarela de pagamento dispoñible para a recollida de servizos a través de débito ou tarxetas de crédito), informática (por exemplo, base de datos ou xestión de software), auditoría e prestación de servizos relacionados coas acreditacións, así como os servizos fiscais, de seguros ou legais, o acceso aos seus Datos persoais.
 2. Entidades do grupo Applus. SYC pode compartir os seus datos persoais relativos á facturación do servizo que lle brindamos, xunto a outras empresas pertencentes ao Grupo Applus + ao que pertence, a efectos de investigación e informes económicos, fiscais, administrativos e internos. Pode consultar unha lista de entidades do Grupo Applus + a través de: http://www.applus.com/appluscompanies.
 3. Forzas de seguridade, xuíces e tribunais, entidades reguladoras, autoridades gobernamentais ou outros terceiros competentes. Podemos compartir os seus datos persoais con estes terceiros cando sexa necesario para cumprir unha obriga legal ou regulamentaria, ou protexer de calquera outro xeito os nosos propios dereitos, así como os dereitos de terceiros.
 4. Compradores de activos e fusións. Imos compartir os seus datos persoais con terceiros que compras ou nos que transferimos todos ou case todos os nosos activos e negocios ou aqueles cos que realizamos unha fusión, consolidación, integración ou restructuración similar. No caso de tal venda ou transferencia, faremos uso de todos os esforzos razoables para garantir que a entidade á que transferimos os seus datos persoais trátanos dun xeito compatible con esta Política de Privacidade.

Dado que operamos como parte dun negocio global, os destinatarios anteriormente mencionados poden estar fóra da súa xurisdición (ou desde aquela onde prestamos os seus servizos), incluídos os terceiros países fóra da Unión Europea (“UE”) respecto dos cales son considerados que non proporcionan un nivel adecuado de protección de datos persoais. Consulte a sección “Transferencias internacionais de datos” para ampliar esta información.

5. Como protexemos os seus datos persoais?

Implementamos medidas técnicas y organizativas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo para los Datos Personales tratados. Dichas medidas tienen por objeto garantizar la integridad continua y la confidencialidad de los Datos Personales. Evaluamos estas medidas periódicamente a fin de garantizar la seguridad del tratamiento.

6. Durante canto tempo conservamos os seus datos persoais?

Manteremos os seus datos persoais mentres mantemos unha relación con vostede e por un período de cinco (5) anos despois. Só manteremos os seus datos persoais unha vez transcorrido ese período se estamos obrigados a facelo de conformidade coa lei, ou se hai reclamacións pendentes ou queixas que razoablemente requiren a conservación dos seus datos persoais.

No el caso de que a finalidade do tratamento sexa a participación en sorteos ou promocións similares, o período de conservación limitarase ao tempo que medie dende a súa inscripción ao sorteo e/ou á promoción específica, ata un (1) ano despois da celebración e conclusión de/dos mesmo/s.

7. Transferencias internacionais de datos

Os seus datos persoais poden ser transferidos, almacenados e procesados en países como Filipinas ou os Estados Unidos que non proporcionan un nivel adecuado de protección de datos persoais no ámbito da lei da Unión Europea.

Implementamos garantías axeitadas (en particular, compromisos contractuais) de conformidade cos requisitos legais aplicables, a fin de garantir que os seus datos estean suficientemente protexidos, segundo as cláusulas contractuais estándar aprobadas pola Comisión Europea, que se poden consultar en:

 • Cláusulas contractuais estandarizadas para a transferencia de datos persoais da Comunidade a países terceiros (transferencias entre controladores de datos): Decisión 2004/915/CE.
 • Cláusulas contractuais estandarizadas para a transferencia de datos persoais aos responsables do tratamento establecidos en terceiros países: Decisión 2010/87/UE.

Para máis información sobre estas garantías axeitadas, póñase en contacto con nós como se indica na sección 8 desta política.

8. Póñase en contacto con nós

SYC é responsable do tratamento de datos en relación cos datos persoais que recollemos e tratamos.

Se ten dúbidas ou dúbidas sobre o tratamento dos seus datos persoais, póñase en contacto connosco en privacidad@sycitv.com.

Estamos comprometidos a traballar con vostede para obter unha resolución xusta con respecto a calquera reclamación ou dúbida relacionada coa privacidade. Non obstante, se considera que non puidemos axudarlle coa súa reclamación ou dúbida, terá dereito a presentar un reclamo coa Axencia Española de Protección de Datos a través do seu sitio web www.agpd.es.

9. Cambios a esta política de privacidade

Vostede ten dereito a solicitar unha copia desta Política de Privacidade usando a información de contacto indicada anteriormente. Esta Política de Privacidade está suxeita a cambios, segundo se considere necesario de cando en vez.

No caso de que modifiquemos esta Política de Privacidade, notificaránselle os cambios. Nos casos en que os cambios na Política de Privacidade teñan un impacto fundamental sobre a natureza do tratamento ou que teñan un impacto substancial sobre vostede, avisarémolo de antemán para que teña a oportunidade de exercer os teus dereitos (por exemplo, entre outros, para opoñerse ao tratamento).

Asimesmo, e na medida en que SYC baseese no consentimento para levar a cabo cualquera das súas actividades de tratamento, asegurarémonos de solicitar o seu consentimento cando os cambios anteriormente mencionados podan ter un impacto sustancial sobre o tratamento en cuestión antes de que os devanditos cambios se fagan efectivos.